Ukulele Grifftabellen / GCEA-Tuning

Ukulele Grifftabellen | Ukulele Chords | G C E A Tuning

C Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Cis / C# Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Des / Db Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

D Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Dis / D# Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Es / Eb Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

E Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

F Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Fis / F# Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Ges / Gb Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

G Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Gis / G# Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

As / Ab Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

A Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Ais / A# Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

Bb / B* Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

B / H* Ukulele Grifftabelle / GCEA-Tuning

 

Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

C Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

C# / Cis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Db / Des Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

D Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

D# / Dis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Eb / Es Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

E Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

F Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

F# / Fis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Gb / Ges Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

G Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

G# / Gis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Ab / As Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

A Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

A# / Ais Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Bb / B* Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

B / H* Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Merken

Merken

Merken

Merken